Informacje o województwie

Województwo warmińsko-mazurskie położone jest w północno-wschodniej części kraju. Stolicą województwa jest Olsztyn, w którym mieszczą się siedziby wojewody, marszałka województwa, zarządu województwa oraz sejmiku województwa.

Województwo warmińsko-mazurskie powstało w 1999 roku w wyniku regionalizacji kraju i objęło tereny dawnego województwa: olsztyńskiego oraz większe części województw elbląskiego i suwalskiego oraz fragmenty toruńskiego, ciechanowskiego i ostrołęckiego.

Województwo zajmuje obszar ponad 24 tys. km2, co stanowi 7,7% powierzchni kraju. Jest czwartym pod względem wielkości województwem w kraju. Obejmuje ono historyczne krainy Warmii, Mazur, Prus Górnych, Ziemi Lubawskiej, południowe części Natangii i Barcji, części Powiśla i Żuław Wiślanych oraz skrawki Suwalszczyzny.

Północna granica województwa stanowi granicę państwa z należącym do Rosji Obwodem Kalingradzkim. Zlokalizowanych jest tu 8 przejść granicznych: drogowe: w Bezledach, Gronowie i Gołdapi, kolejowe: w Braniewie, Bartoszycach i Skandawie oraz 2 morskie: w Elblągu i Fromborku.

Województwo warmińsko-mazurskie podzielone jest na 19 powiatów ziemskich i 2 powiaty grodzkie ( Olsztyn i Elbląg ) oraz 116 gmin w tym 16 miejskich, 33 miejsko-wiejskich i 67 wiejskich. Największymi miastami województwa są Olsztyn i Elbląg. Olsztyn jest głównym ośrodek przemysłu spożywczego, oponiarskiego i drzewnego oraz turystyki. Elbląg to ważny ośrodek przemysłu ciężkiego, port morski oraz ośrodek turystyki.

Demografia

Województwo warmińsko-mazurskie zamieszkuje nieco ponad 1,4 mln osób, co stanowi 3,8% ludności Polski. Średnia gęstość zaludnienia jest najniższa w kraju i wynosi 59 osób na km2 ( śr. gęstość zaludnienia w Polsce - 122 os./km2 ), a na obszarach wiejskich wynosi około 25 osób na km2.

Województwo jest najbardziej zróżnicowanym etnicznie regionem Polski. Wśród mniejszości narodowych i etnicznych wyróżnić można: Ukraińców ( ok. 100 000 - 85 000 osób ), Niemców ( 30 000 - 25 000 ), Mazurów ( ok. 15 000 ), Warmiaków ( ok. 4 000 ), Białorusinów ( 5 000 - 3 000 ), Romów ( 1 000 ), Litwinów ( 300 – 400 ), Tatarów, Rosjan i innych.

Miejsca warte odwiedzenia
  • Statek na pochylni kanału Elbląskiego

  • Zamek Biskupów Warmińskich w Reszlu

  • Most obrotowy w Giżycku

  • Wilczy Szaniec

  • Zamek Krzyżacki w Szymbarku

Turystyka

Region Warmii i Mazur należy do najatrakcyjniejszych regionów turystyczno- krajoznawczych Polski. O atrakcyjności tego obszaru decydują walory przyrodniczo- krajobrazowe, często unikatowe w skali europejskiej oraz bogata flora i fauna. Większość województwa ( 53% ) zajmują obszary prawnie chronione; w tym: 8 parków krajobrazowych, obszary chronionego krajobrazu, 96 rezerwatów przyrody. Z uwagi na wyjątkowość przyrodniczą, znaczne zróżnicowanie i wysoką lesistość region uzyskał rangę obszarów wchodzących w skład Zielonych Płuc Polski.

Na Warmii i Mazurach , zwanych Krainą Tysiąca Jezior, zasoby wodne obejmują 6,3% powierzchni województwa. Wśród nich są: największe jezioro Śniardwy ( z jeziorami Kaczerajno i Seksty – 113,8 km2 ), drugie co do wielkości jezioro Mamry ( 104,5 km2 ) oraz najdłuższe jezioro Jeziorak ( dł. 27,45 km, pow. 34,6 km2 ). Niezwykle atrakcyjne są wspólne układy rzek i jezior tworzące wielokilometrowe szlaki wodne m.in.: Kanał Ostródzko-Elbląski, Szlak Spływów Krutynią, Szlak Wielkich Jezior Mazurskich.

Atrakcyjność turystyczną województwa warmińsko-mazurskiego podnoszą liczne zabytki architektury. Są to przede wszystkim budowle gotyckie, sakralne i świeckie. Należą do nich m.in.: Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, kolegiata w Dobrym Mieście. Zabytkiem o szczególnej randze jest Zespół Katedralny we Fromborku z katedrą i Muzeum Mikołaja Kopernika. Przykładem barokowej architektury pałacowej jest pałac rodziny Dohnów w Morągu oraz pałac w Kadynach. Na terenie regionu znajduje się pole jednej z największych bitew średniowiecznej Europy – Bitwy pod Grunwaldem. O czasach II Wojny Światowej przypominają ruiny kwatery Hitlera "Wilczy Szaniec" w Gierłoży koło Kętrzyna.

Aby uzyskać więcej informacji o innym powiecie regionu, skorzystaj z mapy.